Foto Roel 2 Levens-loop-baan definitief.

Levens-loop-baan: voorbeelden

■ Een jonge professional vroeg zich af: “Is dit nu wat ik wil in mijn werk?” Gezamenlijk onderzochten we de kernkwaliteiten en waarden die voor deze persoon van belang zijn in een baan. Daarnaast hielp een gerichte interventie om een nieuwe baan te vinden.

■ Een predikant kwam in een fusieproces van gemeenten wat klem te zitten tussen de verschillende belangen. Samen zochten we naar een nieuwe bestemming, plaats en positie in de wirwar van emoties en processen.

■ Een docent vroeg zich af hoe om te gaan met een moeilijke klas. Samen zochten we naar oplossingen, maar ook naar de achterliggend gedachtenpatronen bij de betreffende docent. Dat inzicht gaf sleutels om aan de slag te gaan met de klas en met zichzelf.

Foto Carlijn Onderwijs definitief.jpg

Onderwijs: voorbeelden

 

■ Een onderwijsteam met heel veel potentie vond het lastig om in de samenwerking elkaars kracht te benutten. Via gerichte interventies kwam de ongenoemde spanning boven tafel. “Door de ontspanning en tegelijkertijd het doortastende optreden van de Professiepartner kijken we als groep erg positief terug. Er is een  basis gelegd voor het vervolg,” aldus één van de deelnemers. De dag eindigde met een spontaan applaus en een aantal maanden later met een vervolgopdracht.

■ Een school voor voortgezet onderwijs nodigde Professiepartners bij een bezinningsdag uit om een workshop te verzorgen over dagopeningen. We spraken er niet alleen over, maar ervoeren zelf nieuwe werkvormen bij de dagopening!

Foto Leo Organisatieontwikkeling definit

Organisatieontwikkeling: voorbeelden

■ Een landelijk kerkgenootschap heeft enerzijds te maken met groei in grote gemeentes en anderzijds sluiten kleine gemeentes de deur. In een intensief luisterproces met sleutelfiguren werd een advies uitgebracht, dat door de commissie verwerkt is en voorgelegd werd aan de landelijke vergadering die dit overnam.

■ Een constellatie van een aantal stichtingen rondom een leerstoel op een universiteit wilde een heldere werkstructuur zowel voor de hoogleraren alsook voor de betrokken sponsoren. Via een waarderend onderzoek en het om tafel gaan met de verschillende partijen ontstond een gezamenlijk beeld, dat verder projectmatig uitgevoerd is. Het gehele proces onder leiding van Professiepartners.

 

 

Foto Nathalie G-kracht definitief.jpg

G-kracht: voorbeelden

■ Een landelijke organisatie vroeg een lezing te verzorgen voor 400 professionals over de spanning tussen de persoonlijke christelijke identiteit en het doel van de organisatie.

■ Een kerkenraad vroeg Professiepartners een bespreking te leiden rond een heikel thema. Met elkaar bereidden we de sessie voor om op de ochtend zelf via allerlei werkvormen te komen tot heldere criteria te komen hoe om te gaan met…